Przy tworzeniu szablonów niezbędne jest użycie tzw. TAGów.

 

Mają one na celu umożliwienie automatycznego wstawiania w szablony tekstów i liczb pochodzących z aktualnie edytowanej oferty. W wyniku tego otrzymujemy dokument z właściwym zaktualizowanym tekstem.

 

Tagami mogą być nie tylko teksty i liczby ale też może tu być użyta grafika (np. zdjęcie oferowanego towaru)

 

Poniżej przedstawiona jest alfabetyczna lista TAGów oraz ich opisy. Niektóre TAGi posiadają formę skróconą. W tym wypadku forma ta jest podana obok pełnej nazwy.  Formę skróconą TAGu można używać alternatywnie do formy pełnej.  

 

W TILIGO rozróżniamy dwa typy TAGów:

1. Tagi indywidualne (które mogą być stosowane w dowolnym miejscu dokumentu) i TAGi tabelaryczne, które są stosowane tylko w tabelach.

 

Tabela Tagów Indywidualnych

 

Nazwa TAG-u

Opis

[[Afterwords]]

Tekst pisany po przedstawieniu właściwej oferty

[[ContractorNip]]

Numer NIP kontrahenta lub inny numer identyfikacyjny

[[Currency]]

Waluta (dotyczy waluty poza tabelką)

[[CurrencyRate]]

Kurs waluty

[[CustomerContactPerson]]

Imię i Nazwisko kontrahenta

[[CustomerEmail]]

Email kontrahenta

[[CustomerFax]] lub [[ContractorFax]]

Numer faksu kontrahenta

[[CustomerInvAddress]]

Adres kontrahenta (ulica numer domu etc.)

[[CustomerInvCity]]

Miasto kontrahenta

[[CustomerInvName]]

Nazwa kontrahenta (Firma)

[[CustomerPhone]] lub [[ContractorPhone]]

Numer telefonu kontrahenta

[[CustomerInvPostalCode]]

Kod pocztowy kontrahenta

[[ContractorNIP]]

NIP kontrahenta (lub inny numer identyfikacyjny)

[[DocumentNote]]

Notatka dokumentu

[[DocumentNumber]]

Numer dokumentu (np. oferty)

[[Forewords]]

Tekst wstępny (Pisany przed właściwą ofertą - np. "Szanowny Panie,"

[[Maturity]]

Termin płatności (liczba dni etc.)

[[OfferDate]]

Data wystawienia oferty

[[Param_*_Val]]

Umożliwia pokazanie wartości dowolnego parametru oferty. "*" oznacza nazwę parametru globalnego oferty, którego wartość ma się pojawić.

[[Param_*_Unit]]

Umożliwia pokazanie jednostki miary dowolnego parametru globalnego oferty, gdzie "*" oznacza nazwę parametru, którego jednostka ma się pojawić.

[[QuoteNumber]]

Numer Oferty ( to samo co [[DocumentNumber]])

[[SupplierAddress]]

Adres dostawcy (ulica, nr. domu etc)

[[SupplierCity]]

Miasto dostawcy

[[SupplierEmail]]

Email dostawcy

[[SupplierFax]]

Faks dostawcy

[[SupplierLogo]]

Logo dostawcy (plik graficzny)

[[SupplierName]]

Nazwa dostawcy (Firma)

[[SupplierNip]]

NIP Dostawcy

[[SupplierPhone]]

Numer telefonu dostawcy

[[SupplierPostalCode]]

Kod pocztowy dostawcy

[[SupplierWebsite]]

Strona WEB dostawcy

[[TotalGrossValue]]

Kwota brutto całkowita

[[TotalProfit]]

Zysk całkowity danego dokumentu (kwotowy)

[[TotalValue]]

Wartość całkowita oferty

[[TotalVatValue]]

Vat całkowity

[[TotalWeight]]

Waga całkowita wszystkich produktów w ofercie

[[UserName]]

Nazwisko i imię użytkownika

[[UserPhoto]]

Fotografia użytkownika (plik graficzny)

[[UserSignature]]

Podpis użytkownika (plik graficzny)

 

Tagi Tabelaryczne (dla rozróżnienia zaczynające się od "Entry")

 

Nazwa TAG-u

Opis

[[EntriesEnd]] lub [[EE]]

TAG wstawiany na końcu wiersza tabeli I-go poziomu (patrz też [[ES]], przykłady zastosowania są w folderze Templates

[[EntryCount]] lub [[EC]]

Licznik wierszy oferty (Igo poziomu)

[[EntryCompanyCode]]

Kod towaru własny (nadany przez użytkownika programu)

[[EntryCost]]

Cena zakupu towaru/usługi

[[EntryCurrency]]

Waluta w wierszu tabeli (każdy wiersz może  mieć różną walutę)

[[EntryCustomField1]] do [[EntryCustomField99]]

Pole użytkownika. Istnieje możliwość dodania do 99 pól użytkownika

[[EntryDiscount]]

Rabat udzielony na daną pozycję

[[EntryForeignName]]

Druga nazwa (nazwa obca) produktu lub usługi

[[EntryImage]]

Obraz przypisany do produktu lub usługi

[[EntryLongName]]

Pełna nazwa produktu lub usługi

[[EntryMargin]]

Marża na jednej sztuce produktu/usługi

[[EntryMarkup]]

Narzut na cenę zakupu (%)

[[EntryMeasurementUnit]]

Jednostka miary bieżącego wiersza oferty

[[EntryName]]

Nazwa oferowanego towaru usługi (w danym wierszu oferty) - wybierana podczas wydruku do szablonu (może to być nazwa podstawowa lub inna: np. w drugim języku)

[[EntryNote]]

Notatka elementu z danego wiersza

[[EntryPrice]]

Cena jednostkowa w bieżącym wierszu oferty

[[EntryPriceWDiscount]]

Cena jednostkowa z uwzględnieniem narzutów i rabatów

lub [[EntryPWD]]

Cena jednostkowa z uwzględnieniem narzutów i rabatów

Cena jednostkowa brutto (z podatkiem VAT)

[[EntryPriceGross]]

[[EntryProfitPerUnit]]

Zysk jednostkowy

[[EntryQuantity]]

Ilość w bieżącym wierszu oferty

[[EntryShortName]]

Skrócona nazwa produktu lub usługi

[[EntriesStart]] lub [[ES]]

TAG wstawiany na początku wiersza tabeli oferty (pierwszego poziomu), Patrz też [[EE]]. Wyjaśnienia w przykładach

[[EntrySupplierCode]]

Kod towaru wg dostawcy

[[EntryTotalCost]]

Koszty całkowite linii (koszt jednostkowy * ilość)

[[EntryTotalMargin]]

Marża całkowita danej linii (marża jednostkowa * ilość)

[[EntryTotalProfit]]

Profit całkowity danej linii (profit jednostkowy * ilość)

[[EntryUnscaledImage]]

Eksportuje grafikę ilustrującą produkt bez skalowania, w rozmiarze 1:1

[[EntryWeightPerUnit]]

Waga na jednostkę produktu oferowanego

[[EntryWeightTotal]]

Sumaryczna waga produktów w jednej linii ofertowej

[[EntryValue]]

Wartość (cena jednostkowa * Ilość) w bieżącym wierszu

[[EntryValueGross]]

Wartość brutto (cena jednostkowa*ilość+podatki) w bieżącym wierszu

[[EntryVat]]

Wartość VAT w bieżącym wierszu oferty

[[SES]]

TAG początku sublisty oferty  - na drugim poziomie. Konstrukcja ([[SES]]….[[SEE]]) może być wstawiona tylko za konstrukcją [[ES]]….[[EE]], tj. nie można wstawić w ofercie tego TAGu, bez wcześniej wpisanej konstrukcji [[ES]]….[[EE]]. Pomiędzy konstrukcją [[ES]]…[[EE]] a [[SES]]…[[SEE]] nie powinno być żadnego tekstu. Będzie on całkowicie wycięty z wygenerowanego wydruku.

[[SEE]]

TAG kończący wiersza sublisty oferty  - na drugim poziomie,

 

uwaga_50_red.zoom50Uwaga:

Wszelkie TAGi zaczynające się do [[Entry...]] mogą być użyte wyłącznie wewnątrz konstrukcji [[ES]]...[[EE]] lub [[SES]] ... [[SEE]]